قله سبلان جزو قله های کدام کوههای ایران محسوب می شود مطالعات هفتم