منوی دسته بندی

بسم الله القاصم الجبارین

  مقام معظم رهبری: شــهید ســلیمانی قهرمــان ملت ایــران است به خاطر اینکهملت ایران داشــته های فرهنگــی ومعنــوی و انقالبــی و ارزشــهای خــودش را در او متبلــور و مجسم دید.

مشاهده